แคร์แอนด์คลีนจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน อาทิ

ประเภทสำนักงาน
     - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานโครงการสุวรรณภูมิ
     - บริษัท ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร
     - สำนักงานพระราชวัง
     - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาคารไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี
     - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
     - สายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
     - นิติบุคคลอาคารชุด ตึกช้าง

ประเภทโรงพยาบาล
     - ศูยน์การแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต
     - โรงพยาบาลราชวิถี

ประเภทโรงงาน
     - บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทที่พักอาศัย
     - บ้านหพลโยธิน เพลส
     - บ้านแสนสิริ
     - บ้านสวนสุโขทัย

ประเภทสถานศึกษา
     - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
     - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     - มหาวิทยาลัยเกริก
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

อื่นๆ
     - บริษัท ขนส่ง จำกัด
     - โชว์รูมฮอนด้า ติวานนท์และรัตนาธิเบศร์
     - โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา